Simplicity is the Ultimate Sophistication
Spelregels

Spelregels

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Webtaurus

1. Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, alle opdrachten, alle uitvoeringen van werken, alle leveringen, alle bewerkingen, en alle handelingen en overeenkomsten van verkoop of andere, al dan niet nadere, overeenkomsten van welke aard ook tussen Webtaurus, hierna te noemen “opdrachtnemer” en zijn afnemers, hierna te noemen “opdrachtgever”.
1.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover opdrachtnemer zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Afwijkingen gelden uitsluitend voor de aanbieding, levering, bewerking, overeenkomst of handeling waarbij zij gemaakt zijn.

2. Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend tenzij in de aanbieding een geldigheidsduur is vermeld.
2.2. Een overeenkomst komt tot stand door acceptatie door de opdrachtgever van het aanbod van de opdrachtnemer. Deze acceptatie kan blijken uit een schriftelijke opdrachtbevestiging welke door opdrachtgever ondertekend is, dan wel door het ondertekenen en retourneren van de door opdrachtnemer uitgebrachte offerte.

3. Annulering
3.1. De opdrachtgever kan zich slechts beroepen op wijziging of annulering van een reeds tot stand gekomen overeenkomst of geplaatste bestelling indien en voor zover opdrachtnemer schriftelijk heeft toegestemd in wijziging of annulering.
3.2. De opdrachtgever is in elk geval gebonden indien opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst c.q. de bestelling.

4. Prijzen
Het leveren van goederen en/of diensten geschiedt tegen de prijs welke in het door de opdrachtgever geaccepteerde aanbod genoemd is.

5. Lever- en uitvoeringstijden
5.1. De door opdrachtnemer opgegeven lever- en uitvoeringstijden zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Indien deze omstandigheden onvoorzien wijzigen, dan geeft dat opdrachtgever niet het recht om deswege de overeenkomst te ontbinden.
5.2. Overschrijding van de door opdrachtnemer opgegeven lever- en uitvoeringstijden is geen grond voor het ontbinden van de overeenkomst, het eisen van schadevergoeding of voor het inroepen van welk ander rechtsgevolg dan ook, dit behoudens het geval dat de opdrachtgever opdrachtnemer bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld.
5.3. De lever- en uitvoeringstijden gaan in op het laatst der navolgende tijdstippen:
a. de dag van het sluiten der overeenkomst;
b. de dag van ontvangst van de eventueel overeengekomen vooruitbetaling;

6. Afname
Indien de opdrachtgever in gebreke blijft de door hem/haar bestelde goederen in ontvangst te nemen dan is opdrachtnemer gerechtigd, zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter vereist is, de overeenkomst te annuleren, onverminderd opdrachtnemers verdere rechten de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan, alles zonder enige aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor verlies, beschadiging of anderszins.

7. Betaling
7.1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
7.2. Indien binnen 14 dagen na factuurdatum door opdrachtnemer nog geen volledige betaling is ontvangen, is hij gerechtigd vanaf die dag een rente te berekenen over het gehele door de opdrachtgever verschuldigde bedrag van 1,5% per maand, of gedeelte daarvan. Opdrachtgever is in gebreke en verzuim enkel door het niet op tijd betalen. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, mag opdrachtnemer op alle onder hem berustende goederen en bescheiden van opdrachtgever retentierecht toepassen, totdat het totaal verschuldigde geheel is betaald.
7.3. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd – ook nadat hij een bestelling c.q. opdracht geheel of gedeeltelijk heeft uitgevoerd – gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de prijs te eisen en/of te eisen dat de opdrachtgever binnen een door opdrachtnemer te bepalen termijn en op de wijze zoals door opdrachtnemer zal worden aangegeven, zekerheid stelt voor de nakoming van zijn (verdere) betalingsverplichting. Zolang de geëiste vooruitbetaling of zekerheidstelling niet is geschied is opdrachtnemer niet tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst verplicht.
7.4. Indien de opdrachtgever met enige betaling ten achter is, ook al is dit het gevolg van een andere overeenkomst, dan worden alle door hem aan opdrachtnemer te betalen bedragen tot het volle terstond opeisbaar, ongeacht de stand der opdrachten en kan opdrachtnemer onmiddellijke betaling daarvan vorderen. Opdrachtnemer kan in dat geval de uitvoering van elke door de opdrachtgever gegeven opdracht c.q. bestelling opschorten totdat binnen een door opdrachtnemer gestelde termijn betaald is hetgeen in de vorige zin opeisbaar is geworden.
Indien betaling binnen die termijn niet heeft plaatsgevonden is opdrachtnemer gerechtigd alle bewerkingen c.q. bestellingen van die opdrachtgever te annuleren, onverminderd opdrachtnemers rechten op schadevergoeding.
7.5. Voorts is opdrachtgever gehouden aan opdrachtnemer te betalen alle buiten-gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de declaraties van de door de opdrachtnemer ingeschakelde advocaten en/of deurwaarders indien betaling niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft plaatsgevonden. Deze incassokosten bedragen 15% van het door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde, met een minimum van € 100,- zonder dat opdrachtnemer hoeft aan te tonen dat de kosten daadwerkelijk gemaakt zijn.
7.6. Eventueel door opdrachtnemer verleend uitstel van betaling kan te allen tijde door opdrachtnemer worden ingetrokken. Een betaling wordt door opdrachtnemer eerst als ontvangen beschouwd zodra deze is bijgeschreven op een van zijn bank- of girorekeningen of in contanten is overhandigd.

8. Eigendomsvoorbehoud
8.1. De eigendom van het door opdrachtnemer geleverde gaat eerst dan op de opdrachtgever over nadat deze het aan opdrachtnemer te dier zake verschuldigde (daaronder begrepen o.m. koopprijs, inclusief de ingevolge deze voorwaarden verschuldigde vergoedingen en eventuele rente en kosten) heeft voldaan.
Opdrachtnemer is gerechtigd om de door hem geleverde goederen, ingeval van wanprestatie van de opdrachtgever, terug te (doen) halen, in welk geval de opdrachtgever zich verplicht hieraan mede te werken.
8.2. De opdrachtgever is niet gerechtigd voor dat tijdstip goederen aan derden, al of niet tot zekerheid, over te dragen, doch is bevoegd in het kader van zijn normale bedrijfs-uitoefening de goederen aan te wenden.

9. Reclames
9.1. In geval van verborgen gebreken dient melding zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen acht dagen na ontvangst van de goederen/diensten plaats te hebben. Nadien vervalt elke aanspraak te dezer zaken. Verschillen tussen het geleverde en de op de levering betrekking hebbende factuur moeten binnen acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk worden gemeld.
9.2. Het door opdrachtnemer in behandeling nemen van een reclame betekent niet dat hij de reclame beschouwt als tijdig of terecht ingediend.
9.3 Gebreken in kwaliteit of uitvoering van een afzonderlijk goed of gedeelte van een opdracht leveren geen grond op voor het annuleren van het restant van de order.

10. Garantie/Aansprakelijkheid
10.1. De uitvoering van opdrachten geschiedt door opdrachtnemer naar beste kunnen en weten.
10.2. Opdrachtnemer garandeert de kwaliteit en deugdelijkheid van de door hem uitgevoerde opdrachten gedurende een termijn van 3 maanden, ingaande op de afleverdatum. Voor alle door opdrachtnemer geleverde goederen, welke niet door opdrachtnemer vervaardigd of ontworpen zijn, geldt de garantietermijn als door de fabrikant is vastgesteld.
10.3. Onze aansprakelijkheid terzake van gebrekkige bewerkingen en/of uitvoering van opdrachten is beperkt tot het bedrag waarvoor wij die bewerkingen of uitvoering hebben aangenomen, dit behoudens opzet, grove schuld of grove onachtzaamheid van opdrachtnemer en behoudens de gevallen waarin voor onze aansprakelijkheden een verzekering is afgesloten.
10.4. Indien personeel van opdrachtnemer in uitdrukkelijke opdracht en onder toezicht van de opdrachtgever werkt, dan is dit personeel te beschouwen als “ondergeschikte” van de opdrachtgever in de zin van art. 6: 170 BW. De opdrachtgever is dan risico aansprakelijk voor dit personeel.
10.5. Onverminderd zijn aansprakelijkheid voor de juiste wijze van uitvoering van de opdracht, staat de opdrachtnemer niet in voor de bruikbaarheid en de deugdelijkheid van door de opdrachtgever aangeleverde goederen en/of gegevens, onverminderd de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om bij het aangaan en het uitvoeren van de overeenkomst op grond van de van hem te verwachten deskundigheid en zorgvuldigheid de opdrachtgever te wijzen op de onbruikbaarheid van de goederen en/of gegevens.
10.6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor vermissing of teniet gaan van door opdrachtgever ter beschikking gestelde goederen. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een kopie van ter bewerking aangeleverde software.

11. Auteursrecht
Op alle door opdrachtnemer ontwikkelde software behoudt deze laatste het auteursrecht. Deze software mag zonder uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer noch geheel, noch gedeeltelijk in welke vorm dan ook aan derden ter beschikking worden gesteld.
12. Niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming
12.1. Ingeval opdrachtnemer tekort schiet in de nakoming van een overeenkomst, en deze tekortkoming niet aan opdrachtnemer is toe te rekenen, heeft opdrachtnemer het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks ter keuze van opdrachtnemer.
12.2. Een tekortkoming in de nakoming kan opdrachtnemer niet toegerekend worden indien er sprake is van staking, uitsluiting, brand, andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij opdrachtnemer, hetzij bij leveranciers van goederen en diensten waarvan opdrachtnemer zich bedient, transportstoringen en andere buiten opdrachtnemers macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, overstroming, stormen en devaluatie, alsmede plotselinge verhogingen van accijnzen, dan wel belastingen.

13. Rechtskeuze en bevoegde rechter
13.1. Op de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing en op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
13.2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de in het vorige lid bedoelde overeenkomsten, zullen door de bevoegde rechter in Arnhem worden berecht.

Terug